Crkva ce nalazi u zaseoku Ivanje, na seoskom groblju, postavljenom na platou ispod same Biser vode. Po gradnji i arhitektonskom rešenju upućuje na zaključak da je građena krajem XVI ili y prvoj polovini XVII veka. Cela crkva zidana je od tesane sige. U pod crkve ugrađen je izvestan broj nadgrobnih ploča ili njihovih fragmenata sa sličnom ornamentikom. Ovo potvrđuje činjenicu da ce u blizini crkve nalazila srednjovekovna nekropola, čiji su spomenici obilno iskorišćeni i upotrebljeni prilikom gradnje crkve. Ulaz ce nalazi na zapadnoj strani.

Tri prozora u vidu puškarnica (dva na južnom zidu i jedan na apsidi) obezbeđuju dovoljno svetlosti y crkvi. Četvrti otvor koji ce nalazi iznad ulaznih vrata oblikovan je u vidu krsta.

Autor: Olja Simović
Foto: Olja Simović        Olja Facebook