Crkvica u selu Jarando, u kome se nalazi i rudnik mrkog uglja. U blizini rudnika, na brežuljku koji ce naziva Poginići, locirana je crkva koja je sačuvana u ruševinama.

 

To je mala jednobrodna građevina sa oltarskom apsidom u obliku polukruga koja je formirana direktnim zaobljavanjem bočnih zidova, što predstavlja dosta retko rešenje. Zidana je od lomljenog kamena i tesane sige. Prilično je ukopana u zemlju.
Ne zna ce kada je građevina porušena, ali je očigledno da je davno zapustela, jer joj je patron već zaboravljen. Najbolje sačuvan deo crkve je oltarska apsida koja dostiže visinu do 2 metra.
Gotovo ništa se ne zna o poreklu ove crkve. Nemamo nikakvih podataka o njenoj gradnji. To je crkvica skromno građena, koja je verovatno, nastala krajem XVI ili u prvoj polovini XVII veka.

Autor: Olja Simović
Foto: Olja Simović        Olja Facebook