Kopaonik1Skijališta Srbije raspisala su Javni poziv za prikupljanje ponuda za zaključivanje ugovora o poslovnoj saradnji u oblasti podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima za zimske sezone 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 godine u Ski centru „Kopaonik“
Pravo na podnošenja ponuda po osnovu ovog javnog poziva imaju pravna lica i preduzetnici koji imaju sedište u Republici Srbiji, pod uslovom:

1. da su registrovani za obavljanje delatnosti sportskog podučavanja, što dokazuju dostavljanjem izvoda iz Agencije za privredne registre (dostaviti original ili overenu kopiju izvoda iz Agencije za privredne registre);

EUROHOLIDAY BANER UNUTRASNJI

2. da angažuju odgovarajuća lica za neposredno podučavanje – licencirane instruktore skijanja odnosno fizička lica koja se bave poslovima podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima i koji imaju, u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast sporta, odgovarajuće zvanje instruktora, učitelja ili trenera skijanja i licencu nadležnog sportskog saveza (dostaviti original pisane izjave ski škole);

3. da nemaju dospele i neizmirene obaveze prema Javnom preduzeću „Skijališta Srbije” (dokaz: pismena potvrda Javnog preduzeća „Skijališta Srbije“);

4. da nemaju dospele i neizmirene obaveze prema državi, što se dokazuje dostavljanjem odgovarajućeg uverenja o plaćenim porezima i doprinosima (dostaviti original ili overenu kopiju uverenja);

5. da dostave pisanu izjavu da će, odmah po potpisivanju ugovora o poslovnoj saradnji u oblasti podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim aktivnostima za zimske sezone 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 godine u Ski centru „Kopaonik“, dostavi Javnom preduzeću „Skijališta Srbije“, blanko solo menicu, evidentiranu u registru menica Narodne banke Srbije sa meničnim ovlašćenjem, na ime obezbeđenja plaćanja naknade za pravo obavljanja delatnosti podučavanja skijanju u Ski centru „Kopaonik“. Plaćanje naknade po ugovoru o poslovnoj saradnji u oblasti podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim aktivnostima za zimske sezone 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 godine u Ski centru „Kopaonik“ se vrši u tri jednake rate: 15.01., 15.02. i 15.03. za svaku sezonu. Javno preduzeće „Skijališta Srbije“ zadržava pravo da u slučaju ne plaćanja bilo koje od rata u roku utvrđenom ovim javnim pozivom, izvrši naplatu celokupne sezonske naknade aktiviranjem menice i raskine ugovor sa školom kojoj je prinudno naplaćena naknada;

6. da dostave pisanu ponudu koja će obuhvatiti planirani broj angažovanih licenciranih instruktora skijanja po zimskoj sezoni, iznos fiksnog i paušalnog dela naknade po zimskoj sezoni, kao i ukupan iznos naknade po zimskoj sezoni definisan na način određen ovim javnim pozivom. Pisana  ponuda u pogledu planiranog broja angažovanih licenciranih instruktora skijanja, na osnovu kojeg se određuje fiksni deo naknade, je obavezujuća za ski školu, tako da ski škola ne može tokom realizacije ugovora o poslovnoj saradnji zahtevati smanjenje fiksnog iznosa naknade u slučaju da ne angažuje licencirane instruktore skijanja u broju predviđenom pisanom ponudom. U slučaju da ski škola tokom realizacije ugovora o poslovnoj saradnji angažuje veći broj licenciranih instruktora skijanja u odnosu na njihov broj predviđen u pisanoj ponudi, ski škola će biti u obavezi da plaća dodatni iznos od 500 evra bez PDV po instruktoru po sezoni (dostaviti original pisane ponude ski škole);

7. da imaju zaključen ugovor o osiguranju korisnika usluga podučavanja od posledica nezgoda (dostaviti original ili overenu kopiju ugovora o osiguranju);

8. da dostave program podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim sportovima koji će sadržati odgovarajuće mere bezbednosti u pogledu zaštite korisnika usluga ski škola, a koji će se sprovoditi u Ski centru „Kopaonik“ (dostaviti program ski škole);

9. da svi angažovani licencirani instruktori skijanja, tokom obuke polaznika, nose adekvatnu skijašku garderobu na kojoj će, na vidnom mestu, sa leve strane u predelu grudnog koša, biti predviđeno mesto za postavljanje legitimacije ski instruktora (dimenzija 9 h 5 cm) izdate od strane JP „Skijališta Srbije“ koja će sadržati obeležje odgovarajuće ski škole, ime, prezime i sliku ski instruktora, broj i vrstu licence. Takođe, ski instruktori su obavezni da nose odgovarajuće kacige kao i ostalu odgovarajuću ski opremu (dostaviti original pisane izjave ski škole);

10. da angažuju dovoljan broj licenciranih instruktora skijanja koji poseduju aktivno znanje jednog stranog jezika (dostaviti original ili kopiju odgovarajućeg dokumenta kojim se to dokazuje ili original pisane izjave ski škole);

11. da imaju u funkciji zvaničan veb sajt ski škole, koji će sadržati lična imena i fotografije svih angažovanih instruktora skijanja od strane određene ski škole, a koji će najkasnije do 15.11. svake kalendarske godine biti ažuriran u vezi sa istim podacima;

12. da imaju odgovarajuću poslovnu prostoriju na skijalištu i odgovarajuće mesto za okupljanje polaznika u Ski centru „Kopaonik“ (dostaviti original ili overenu kopiju ugovora ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se to dokazuje);

13. da obezbede Javnom preduzeću „Skijališta Srbije“ tokom svake zimske sezone za vreme trajanja poslovne saradnje, o svom trošku, 30 časova obuke skijanju ili drugim zimskim sportovima, za potrebe obavljanja delatnosti (dostaviti original pisane izjave ski škole).

14. da uplate depozit u visini od 2.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate. Ukoliko ski škola zaključi ugovor o poslovnoj saradnji u oblasti podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima za zimske sezone 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 godine u Ski centru „Kopaonik“ sa JP „Skijališta Srbije“, uplaćeni depozit će se računati kao deo uplaćene ugovorne naknade. Školama koje ne budu izabrane za zaključenje ugovora, uplaćeni depozit će biti vraćen u dinarskom iznosu u kome je uplaćen.

baner_vesti_mujen
Školama koje budu izabrane, a nakon toga odustanu od ponude i učešća u  postupku, uplaćeni depozit će biti zadržan i biće dužne da snose troškove sprovođenja naredna dva postupka javnog oglašavanja radi pribavljanja ponuda za zaključenje ugovora o poslovnoj saradnji u oblasti podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima za zimske sezone 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 godine u Ski centru „Kopaonik“.

Svaka ski škola je dužna da u svojoj pisanoj ponudi iskaže ukupan iznos naknade po zimskoj sezoni. Struktura ponuđenog ukupnog iznosa naknade po zimskoj sezoni se sastoji iz:

– fiksnog iznosa naknade, koji se izračunava tako što se broj angažovanih licenciranih instruktora skijanja pomnoži sa iznosom od 350 evra uvećano za PDV;
– paušalnog iznosa naknade, koji će iznositi najmanje 10.000,00 evra po zimskoj sezoni uvećano za PDV.

Prethodno iskustvo ski škole u vezi sa organizovanjem i pružanjem usluga podučavanja skijanju i drugim zimskim sportovima dokazuje se na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji u oblasti podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima u prethodnim zimskim sezonama, o čemu je ski škola u obavezi da dostavi original ili overenu kopiju ugovora.

Ulaganja u obuku skijaša koja nisu bila propisana prethodnim javnim pozivom JP „Skijališta Srbije“ se dokazuju fakturama dobavljača (original ili overena kopija). Preporučuje se da ski škola ima angažovanog najmanje jednog licenciranog instruktora skijanja kvalifikovanog za rad sa osobama sa invaliditetom.

Sve blagovremeno podnete i potpune pisane ponude će se rangirati na osnovu sledećih kriterijuma:
– ponuđena cena;
– godine prethodnog iskustva (u vezi sa organizovanjem i pružanjem usluga podučavanja skijanju i drugim zimskim sportovima);
-Ulaganja u obuku skijaša koja nisu bila propisana prethodnim javnim pozivom JP ”Skijališta Srbije”.
Bodovanje će se izvršiti na sledeći način:
– Ponuđena cena:
1) ponuđena cena – 50 bodova;
2) broj instruktora x 350 evra + ponuđen paušalni iznos = UKUPNA PONUĐENA CENA (UPC);

3) broj bodova ponuđača za UPC =UPC PONUĐENO  /  NAJVEĆA UPC X 50;

– Godine prethodnog iskustva:
1) godine prethodnog iskustva (GPI) – 40 bodova;

2) broj bodova ponuđača za GPI = GPI PONUĐENO /  NAJVEĆI GPI X 40;

-Ulaganja u obuku skijaša koja nisu bila propisana prethodnim javnim pozivom
JP ”Skijališta Srbije”:
1) Ulaganje u obuku skijaša (UOS) – 10 bodova;

2) broj bodova ponuđača za UOS= UOS PONUĐENO  /  NAJVEĆI UOS X 10.

Nakon izvršenog bodovanja dostavljenih pisanih ponuda, odnosno nakon sabiranja broja bodova ponuđača za UPC, broja bodova ponuđača za GPI i broja bodova ponuđača za UOS u odnosu na svaku pojedinačnu pisanu ponudu, formiraće se rang lista ponuđača prema ukupnom broju bodova.
Tri ski škole koje budu imale najveći ukupan broj bodova, stiču pravo da zaključe ugovor o poslovnoj saradnji u oblasti podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima za zimske sezone 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 u Ski centru „Kopaonik“.

Ukoliko dve ili više ski škola budu imale isti ukupan broj bodova, usled čega ne bi bilo moguće rangirati tri ski škole sa najvećim ukupnim brojem bodova, kao dodatni kriterijum za rangiranje ski škola sa istim ukupnim brojem bodova koristiće se vremenski utvrđeno prethodno iskustvo istih ski škola u vezi sa organizovanjem i pružanjem usluga podučavanja skijanju i drugim zimskim sportovima.
Shodno tome, bolje će biti rangirana ski škola koja bude imala vremenski više prethodnog iskustva u vezi sa organizovanjem i pružanjem usluga podučavanja skijanju i drugim zimskim sportovima.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa traženim prilozima, sa naznakom „Ponuda za javni poziv – ski škole Kopaonik” sa napomenom – NE OTVARAJ, i to preporučenom pošiljkom ili direktnom predajom na adresu: Javno preduzeće „Skijališta Srbije” Beograd, 11070 Novi Beograd, ul. Milutina Milankovića br. 9.

Rok za podnošenje ponuda iznosi 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Blagovremenim će se smatrati ponude koje stignu na adresu Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” Beograd do isteka poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, i to do 12,00 časova.

Ako 15. dan od dana objavljivanja ovog javnog poziva pada u neradni dan, kao poslednji dan za dostavljanje ponuda uzeće se prvi naredni radni dan.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Otvaranje pisanih ponuda će se obaviti javno istog dana kada je i krajnji rok za dostavljanje ponuda, i to u 13,00 časova. Ukoliko otvaranju pisanih ponuda ispred ski škole ne prisustvuje lice ovlašćeno za zastupanje, u obavezi je da pisanim putem ovlasti drugo lice koje će ga zastupati (obavezno poneti pisano ovlašćenje i identifikacioni dokument). O otvaranju pisanih ponuda biće sačinjen zapisnik koji će potpisati svi prisutni ovlašćeni predstavnici ski škola. Otvaranju pisanih ponuda ne mogu prisustvovati predstavnici pravnih lica i preduzetnika koji nisu podneli pisane ponude u predviđenom roku.

Pravna lica i preduzetnici, koji su podneli blagovremene i potpune pisane ponude u skladu sa ovim javnim pozivom, biće obavešteni pisanim putem o donetoj odluci sa koje tri ski škole će biti zaključen ugovor o poslovnoj saradnji u oblasti podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima za zimske sezone 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 godine u Ski centru „Kopaonik“. Javno preduzeće „Skijališta Srbije“ zadržava pravo da, tokom perioda trajanja poslovne saradnje sa ski školama uspostavljene po osnovu ovog javnog poziva, ukoliko sa nekom ski školom raskine ugovor po bilo kom osnovu ponudi sledeće rangiranim ski školama ugovor u oblasti podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima za Ski centar „Kopaonik“, ukoliko ispunjavaju tražene uslove.

Takođe, Javno preduzeće „Skijališta Srbije“ zadržava pravo da otvori svoju
ski školu u okviru registrovane delatnosti.
Sve neophodne informacije ponuđači mogu dobiti na telefon 011/222-39-67,kontakt osoba Nenad Savić.