Stambena zajednica Trg Josifa Pančića 2-9 Kopaonik mb: 18404567 oglašava nameru izdavanja u zakup parking prostora – zemljista u kompleksu Konaci i to u periodu od 01.12.2023 – 01.04.2024

1) zemljista pored ulaza u konake Koznik i Brvenik sa gornje strane prema ulici na parceli (k.p.br. 1504/74 KO Kopaonik)

2) zemljista pored ulaza u konake Zvečan, Ras i delom objekta Kula sa donje strane prema ulici koja prolazi pored objekta Woodside takodje na parceli (k.p.br. 1504/74 KO Kopaonik)

Pod sledecim uslovima:

– da se potencijalni zakupac obaveže da ce koristiti prostor iskljucivo za potrebe parkiranja vozila

– da je potencijalni zakupac spreman da izvrši plaćanje u 3 jednake rate od ukupne ponudjene cene,a koja ne može biti niža od 2,000.000.00 rsd za ceo period zakupa. Dinamika plaćanja će se obaviti u tri jednake rate i to prva rata na dan zaključenja ugovora ti najkasnije do 01.12.2023, isplata druge rate prvog radnog dana u 2024 god, isplata treće ratu na dan 31.01.2024 god.

– da je potencijalni zakupac spreman da obracuna i plati sve pripadajuce poreze na zakup zemljista kao i druge poreske dazbine koje postoje u vezi eventualnog reizdavanja parking prostora, kao i druge dažbine koje postoje u vezi koriscenja predmetnog zemljista a koje ne podrazumevaju porez na imovinu

– da je potencijalni zakupac spreman da na dan ili dan nakon zakljucenja ugovora o zakupu prilozi polisu osiguranja odgovornosti prema trećim licima za eventualni nastanak stete na vozilima nastale od objekata u okviru kompleksa Konaci, ili da se obaveže da će u okviru svoje delatnosti na pomenutim parking prostorima pokriti sve eventualne stete na vozilima nastale od objekata u okviru kompleksa Konaci.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna lica da dostave svoje ponude uz koje takodje moraju biti prilozene izjave o nameri ispunjenja svih propisanih uslova. Najboljom ponudom ce biti proglasena ona koja, pored ispunjenja svih uslova, sadrzi najvecu ponudjenu cenu.

Stambena zajednica Trg Josifa Pančića 2-9 Kopaonik mb: 18404567 zadrzava pravo da ne zakljuci ugovor ni sa jednim od ponudjaca ako smatra da je data ponuda neadekvatna iz bilo kog razloga.

Sve ponude treba slati na mail: uprava@szkonaci.rs do 29.11.2023. godine do 15:00 casova, nakon čega će biti izabrana najbolja ponuda,

Nakon odabira najboljeg ponudjaca, isti će biti pozvan 30.11.2023. godine da potpise ugovor i priloži dokaze o ispunjenosti uslova u periodu od 8 do 16 casova istoga dana. Ukoliko najbolji ponudjac ne prilozi dokaze o ispunjenosti uslova u predvidjenom vremenu, smatrace se da je odustao od ponude.