Monitoring gmizavaca na Kopaoniku (FOTO i VIDEO): Ove nedelje NP Kopaonik sa stručnjacima iz instituta za biološka istraživanja ‘Siniša Stanković’, Beograd, izvodi terenska istraživanja  gmizavaca Kopaonika

Monitoring gmizavaca na Kopaoniku (FOTO i VIDEO)

Gmizavci su na Kopaoniku zastupljeni sa vrstama zelembać ( Lacerta viridis), živorodni gušter (Lacerta vivipara), zidni gušter (Podarcis muralis), belouška (Natrix natrix), ribarica (Natrix tessellata), obični smuk (Elaphe longissima), poskok (Vipera ammodytes), šarka (Vipera berus)

Ovo istraživanje će nadležnim službama u Nacionalnom parku pokazati ima li nekih promena u broju i raznovrsnosti Kopaoničkog sveta gmizavaca.

Na osnovu člana 70 Zakona o zaštiti prirode javno preduzeće Nacionalni park Kopaonik je dužno da novac prikupljen naplatom ulaska motornih vozila na Kopaonik, drži na posebnom računu i koristi za zaštitu, razvoj i unapređenje zaštićenog područja – Kopaonika, detaljnije, to znači da će taj novac biti upotrebljen za aktivnu zaštitu borovnice, monitoring vodozemaca i gmizavaca, monitoring ptica – uralske sove, gaćaste kukumavke, sivog sokola, orla, nadzor vukova, srna i divljin svinja, kao i za zaštitu kvaliteta voda.