karamangreben2Na Kopaoniku još ovetljenih staza: JP “Skijališta Srbije” su 25.02.2015 gogine raspisala javnu nabavku JN 83/14 za izradu tehničke dokumentacije za osvetljenje staze Karaman greben.

Predmet javne nabavke br. 83/14 su usluge: Izrada tehničke dokumentacije sa
tehničkom kontrolom za osvetljenje staze Karaman greben u Ski centru Kopaonik, u
svemu prema tehničkoj specifikaciji iz konkusne dokumentacije.

Predviđena su dva režima osvetlenja i to za režim rekreativnog skijanja, takmičenja
lokalnog karaktera i trening. Takođe će od trenutka nestanka mrežnog napajanja, prema
uslovima iz javne nabavke osvetljenje raditi još 15 minuta.

Pogledajte tehničku dokumentaciju >>>>