Privredni subjekat Konaci Suncani Vrhovi DOO oglasava nameru izdavanja u zakup parking prostora – zemljista u kompleksu Konaci i to

1) zemljista pored ulaza u konake Koznik i Brvenik sa gornje strane prema ulici (k.p.br. 1504/74 KO Kopaonik)

2) zemljista pored ulaza u konak Andjela sa donje strane prema ulici (k.p.br. 1504/74 KO Kopaonik)

u periodu 28.12.2022 – 01.04.2022

 Pod sledecim uslovima:

 – da se potencijalni zakupac obaveze da ce koristiti prostor iskljucivo za potrebe parkiranja vozila

 – da je potencijalni zakupac spreman da izvrsi avansnu uplatu za celokupan period zakupa u iznosu od 100% na dan potpisivanja ugovora

 – da je potencijalni zakupac spreman da obracuna i plati sve pripadajuce poreze na zakup zemljista kao i druge poreske dazbine koje postoje u vezi eventualnog reizdavanja parking prostora, kao i druge dazbine koje postoje u vezi koriscenja predmetnog zemljista a koje ne podrazumevaju porez na imovinu

 – da je potencijalni zakupac spreman da dan zakljucenja ugovora o zakupu prilozi polisu osiguranja odgovornosti prema trecim licima za eventualni nastanak stete na vozilima nastale od objekata u okviru kompleksa Konaci.

Pozivaju se sva zainteresovana fizicka i pravna lica da dostave svoje ponude uz koje moraju biti prilozene izjave o nameri ispunjenja svih propisanih uslova.

Najboljom ponudom ce biti proglasena ona koja, pored ispunjenja svih uslova, sadrzi najvecu ponudjenu cenu.

Privredni subjekat Konaci Suncani Vrhovi DOO zadrzava pravo da ne zakljuci ugovor ni sa jednim od ponudjaca ako smatra da je data ponuda neadekvatna iz bilo kog razloga.

Sve ponude mogu se slati na mail: szkonaci@gmail.com do 27.12.2022. godine do 23:59 casova, nakon cega ce biti izvrsena procena i biti izabrana najbolja ponuda (ako komisija ne odluci da nijedna ponuda nije adekvatna).

Ako komisija odabere najboljeg ponudjaca, bice pozvan 28.12.2022. godine da potpise ugovor i prilozi dokaze o ispunjenosti uslova u periodu od 8 do 16 casova istoga dana. Ukoliko najbolji ponudjac ne prilozi dokaze o ispunjenosti uslova u predvidjenom vremenu, smatrace se da je odustao od ponude.