U okviru svojih redovnih aktivnosti predvidjenih Planom i Programom, NP Kopaonik je počeo sa terenskim radovima praćenja i kontrolisanja stanja odeđenjih biljnih i životinjskih vrsta kao i staništa koja iste naseljavaju.

MONITORING STANIŠTA STENOENDEMIČNE VRSTE Cardamine pancicii (Pančićeva režuha)

U  toku dana 8.5.2018.god. obilažen je lokalitet Suvo Rudište idući od Pančicevog vrha ka centru. Utvrdjeno je da se populacija Cardamine pancicii (Pančićeva režuha) na ovom prostoru nalazi u dobrom stanju ali i to da se usled vremenskih prilika još uvek nije dovoljno razvila.

Pančićeva režuha je stenoendemična vrsta Kopaonika, što znači da se jedino tu može videti i više ni na jednom mestu na svetu.

Vaš HopNaKop