Štab za vanredne situacije Opštine Raška je zbog nešto povoljnije epidemiološke situacije u našoj opštini doneo NAREDBU o izmenama i dopunama naredbe o merama za smanjenje rizika od širenja zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji opštine Raška

I
Naredba o merama za smanjenje rizika od širenja zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji opštine Raška od 06. jula 2020. godine dopunjuje se i menja sa sledećim merama:
– ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji nemaju baštu i noćnih klubova, tako da ti objekti neće raditi od 21,00 časa do 06,00 časova narednog dana,
– ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji imaju baštu, tako da ti objekti neće pružati ugostiteljske usluge u zatvorenom delu objekta od 21,00 časa, a u otvorenom delu objekta (bašti) od 23,00 časa do 06,00 časova narednog dana,
– zabranjuje se upotreba nargila u ugostiteljskim objektima (unutar objekta i u bašti),
– nalaže se puna primena svih preventivnih mera predviđenih aktima Vlade RS, lokalne samouprave i ostalih nadležnih institucija koje se odnose na ugostiteljske objekte,
– obavezuju se lica koja obavljaju ugostiteljsku delatnost da ne pružaju svoje usluge licima koja se ne pridržavaju propisanih preventivnih mera u ugostiteljskom objektu,
– zabranjuje se rad trgovinskim objektima na teritoriji opštine Raška od 24,00 časa do 06,00 časova narednog dana.
– novčanom kaznom od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje krši meru obaveznog nošenja zaštitne maske u javnom prevozu ili u zatvorenom prostoru, propisanu Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 66/2020, 93/2020, 94/2020 i 100/2020).
– nalaže se Inspekcijskim službama opštine Raška da vrše kontrolu nad sprovođenjem ove naredbe.

II
Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se do otklanjanja rizika od širenja zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji opštine Raška.

III
Naredbu objaviti na oglasnoj tabli opštine Raška, zvaničnoj internet stranici opštine Raška i u svim lokalnim medijima.

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE RAŠКA
Broj: 82-3/2020-1
Dana: 28. jula 2020. godine
КOMANDANT ŠTABA

Ignjat Rakitić

Produženo radno vreme ugostiteljskih objekata - HopNaKop Kopaonik