Na osnovu člana 5. Zakona o javnim skijalištima („Službeni glasnik RS“, br. 46/2006) i Odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije“ Beograd broj 4081/4 od 12.12.2016. godine Javno preduzeće „Skijališta Srbije” Beograd objavilo je JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za zaključivanje ugovora o poslovnoj saradnji u oblasti podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima za zimske sezone 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 godine u Ski centru „Kopaonik

Pravo na podnošenja ponuda po osnovu ovog javnog poziva imaju pravna lica i
preduzetnici koji imaju sedište u Republici Srbiji, pod uslovom:

1. da su registrovani za obavljanje delatnosti sportskog podučavanja, što dokazuju
dostavljanjem izvoda iz Agencije za privredne registre (dostaviti original
ili overenu kopiju izvoda iz Agencije za privredne registre);

2. da angažuju odgovarajuća lica za neposredno podučavanje – licencirane
instruktore skijanja odnosno fizička lica koja se bave poslovima podučavanja
skijanju i specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima i koji imaju, u
skladu sa zakonom kojim je uređena oblast sporta, odgovarajuće zvanje
instruktora, učitelja ili trenera skijanja i licencu nadležnog sportskog
saveza (dostaviti original pisane izjave ski škole);

3. da nemaju dospele i neizmirene obaveze prema Javnom preduzeću „Skijališta
Srbije” (dokaz: pismena potvrda Javnog preduzeća „Skijališta Srbije“);

4. da nemaju dospele i neizmirene obaveze prema državi, što se dokazuje
dostavljanjem odgovarajućeg uverenja o plaćenim porezima i doprinosima
(dostaviti original ili overenu kopiju uverenja);

5. da dostave pisanu izjavu da će, odmah po potpisivanju ugovora o poslovnoj
saradnji u oblasti podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim
aktivnostima za zimske sezone 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020
godine u Ski centru „Kopaonik“, dostavi Javnom preduzeću „Skijališta
Srbije“, blanko solo menicu, evidentiranu u registru menica Narodne banke
Srbije sa meničnim ovlašćenjem, na ime obezbeđenja plaćanja naknade za pravo
obavljanja delatnosti podučavanja skijanju u Ski centru „Kopaonik“. Plaćanje
naknade po ugovoru o poslovnoj saradnji u oblasti podučavanja skijanju i
specijalizovanim zimskim aktivnostima za zimske sezone 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019 i 2019/2020 godine u Ski centru „Kopaonik“ se vrši u tri jednake
rate: 15.01., 15.02. i 15.03. za svaku sezonu. Javno preduzeće „Skijališta
Srbije“ zadržava pravo da u slučaju ne plaćanja bilo koje od rata u roku
utvrđenom ovim javnim pozivom, izvrši naplatu celokupne sezonske naknade
aktiviranjem menice i raskine ugovor sa školom kojoj je prinudno naplaćena
naknada;

6. da dostave pisanu ponudu koja će obuhvatiti planirani broj angažovanih
licenciranih instruktora skijanja po zimskoj sezoni, iznos fiksnog i
paušalnog dela naknade po zimskoj sezoni, kao i ukupan iznos naknade po
zimskoj sezoni definisan na način određen ovim javnim pozivom. Pisana
ponuda u pogledu planiranog broja angažovanih licenciranih instruktora
skijanja, na osnovu kojeg se određuje fiksni deo naknade, je obavezujuća za ski
školu, tako da ski škola ne može tokom realizacije ugovora o poslovnoj
saradnji zahtevati smanjenje fiksnog iznosa naknade u slučaju da ne angažuje
licencirane instruktore skijanja u broju predviđenom pisanom ponudom. U
slučaju da ski škola tokom realizacije ugovora o poslovnoj saradnji angažuje
veći broj licenciranih instruktora skijanja u odnosu na njihov broj predviđen
u pisanoj ponudi, ski škola će biti u obavezi da plaća dodatni iznos od 500
evra bez PDV po instruktoru po sezoni (dostaviti original pisane ponude ski
škole);

7. da imaju zaključen ugovor o osiguranju korisnika usluga podučavanja od
posledica nezgoda (dostaviti original ili overenu kopiju ugovora o
osiguranju);

8. da dostave program podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim
sportovima koji će sadržati odgovarajuće mere bezbednosti u pogledu zaštite
korisnika usluga ski škola, a koji će se sprovoditi u Ski centru „Kopaonik“
(dostaviti program ski škole);

9. da svi angažovani licencirani instruktori skijanja, tokom obuke polaznika,
nose adekvatnu skijašku garderobu na kojoj će, na vidnom mestu, sa leve strane
u predelu grudnog koša, biti predviđeno mesto za postavljanje legitimacije
ski instruktora (dimenzija 9 h 5 cm) izdate od strane JP „Skijališta Srbije“
koja će sadržati obeležje odgovarajuće ski škole, ime, prezime i sliku ski
instruktora, broj i vrstu licence. Takođe, ski instruktori su obavezni da nose
odgovarajuće kacige kao i ostalu odgovarajuću ski opremu (dostaviti original
pisane izjave ski škole);

10. da angažuju dovoljan broj licenciranih instruktora skijanja koji poseduju
aktivno znanje jednog stranog jezika (dostaviti original ili kopiju
odgovarajućeg dokumenta kojim se to dokazuje ili original pisane izjave ski
škole);

11. da imaju u funkciji zvaničan veb sajt ski škole, koji će sadržati lična imena
i fotografije svih angažovanih instruktora skijanja od strane određene ski
škole, a koji će najkasnije do 15.11. svake kalendarske godine biti ažuriran u
vezi sa istim podacima;

12. da imaju odgovarajuću poslovnu prostoriju na skijalištu i odgovarajuće mesto
za okupljanje polaznika u Ski centru „Kopaonik“ (dostaviti original ili
overenu kopiju ugovora ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se to
dokazuje);

13. da obezbede Javnom preduzeću „Skijališta Srbije“ tokom svake zimske sezone za
vreme trajanja poslovne saradnje, o svom trošku, 30 časova obuke skijanju ili
drugim zimskim sportovima, za potrebe obavljanja delatnosti (dostaviti
original pisane izjave ski škole).

14. da uplate depozit u visini od 2.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po
zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate. Ukoliko ski škola zaključi
ugovor o poslovnoj saradnji u oblasti podučavanja skijanju i specijalizovanim
zimskim sportskim aktivnostima za zimske sezone 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019 i 2019/2020 godine u Ski centru „Kopaonik“ sa JP „Skijališta
Srbije“, uplaćeni depozit će se računati kao deo uplaćene ugovorne naknade.
Školama koje ne budu izabrane za zaključenje ugovora, uplaćeni depozit će biti
vraćen u dinarskom iznosu u kome je uplaćen. Školama koje budu izabrane, a
nakon toga odustanu od ponude i učešća u postupku, uplaćeni depozit će biti
zadržan i biće dužne da snose troškove sprovođenja naredna dva postupka
javnog oglašavanja radi pribavljanja ponuda za zaključenje ugovora o poslovnoj
saradnji u oblasti podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim sportskim
aktivnostima za zimske sezone 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020
godine u Ski centru „Kopaonik“.

Svaka ski škola je dužna da u svojoj pisanoj ponudi iskaže ukupan iznos
naknade po zimskoj sezoni. Struktura ponuđenog ukupnog iznosa naknade po zimskoj
sezoni se sastoji iz:

– fiksnog iznosa naknade, koji se izračunava tako što se broj angažovanih
licenciranih instruktora skijanja pomnoži sa iznosom od 350 evra uvećano za PDV;
– paušalnog iznosa naknade, koji će iznositi najmanje 10.000,00 evra po zimskoj
sezoni uvećano za PDV.

Preporučuje se da ski škola ima angažovanog najmanje jednog licenciranog
instruktora skijanja kvalifikovanog za rad sa osobama sa invaliditetom.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa traženim prilozima, sa naznakom
„Ponuda za javni poziv – ski škole Kopaonik” sa napomenom – NE OTVARAJ, i to
preporučenom pošiljkom ili direktnom predajom na adresu: Javno preduzeće
„Skijališta Srbije” Beograd, 11070 Novi Beograd, ul. Milutina Milankovića br. 9.

Rok za podnošenje ponuda je 30.12.2016. godine do 10,00 časova.

Blagovremenim će se smatrati ponude koje stignu na adresu Javnog preduzeća
„Skijališta Srbije”, ul. Milutina Milankovića 9 11000 Beograd, do 30.12.2016.
godine, i to do 10,00 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Otvaranje pisanih ponuda će se obaviti javno istog dana kada je i krajnji rok za
dostavljanje ponuda, i to u 11,00 časova. Ukoliko otvaranju pisanih ponuda ispred ski
škole ne prisustvuje lice ovlašćeno za zastupanje, u obavezi je da pisanim putem
ovlasti drugo lice koje će ga zastupati (obavezno poneti pisano ovlašćenje i
identifikacioni dokument). O otvaranju pisanih ponuda biće sačinjen zapisnik koji
će potpisati svi prisutni ovlašćeni predstavnici ski škola. Otvaranju pisanih
ponuda ne mogu prisustvovati predstavnici pravnih lica i preduzetnika koji nisu
podneli pisane ponude u predviđenom roku.

Pravna lica i preduzetnici, koji su podneli blagovremene i potpune pisane
ponude u skladu sa ovim javnim pozivom, biće obavešteni pisanim putem o donetoj
odluci sa koje tri ski škole će biti zaključen ugovor o poslovnoj saradnji u oblasti
podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima za zimske
sezone 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 godine u Ski centru „Kopaonik“.

Javno preduzeće „Skijališta Srbije“ zadržava pravo da, tokom perioda trajanja
poslovne saradnje sa ski školama uspostavljene po osnovu ovog javnog poziva, ukoliko
sa nekom ski školom raskine ugovor po bilo kom osnovu ponudi sledeće rangiranim
ski školama ugovor u oblasti podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim
sportskim aktivnostima za Ski centar „Kopaonik“, ukoliko ispunjavaju tražene
uslove. Takođe, Javno preduzeće „Skijališta Srbije“ zadržava pravo da otvori svoju
ski školu u okviru registrovane delatnosti.

Sve neophodne informacije ponuđači mogu dobiti na telefon 011/222-39-67,
kontakt osoba Nenad Savić.