skupstinaSkupština Srbije, na sednici 5. oktobara 2015., usvojila je Zakon o nacionalnim parkovima, kojim se jačaju ovlašćenja i odgovornost upravljača nacionalnog parka, bliže određuje namena sredstava iz pojedinih izvora finansiranja i učvršćuje sistem ubiranja naknada za korišćenje nacionalnog parka.

Takođe, ovim zakonskim rešenjem se uređuju ciljevi, vrednosti, površina, granice i režimi zaštite i upravljanje i održivo korišćenje nacionalnih parkova “Fruška gora”, “Đerdap”, “Tara”, “Kopaonik” i “Šar planina”.

Namera je da se postigne kompetentnije i uspešnije prepoznavanje, identifikacija, očuvanje i održivo korišćenje prirodnih resursa, jačanje društvenog konsenzusa i podizanje svesti u vezi sa javnim interesom, zaštitom prirode i efikasnijim obezbeđivanjem interesa nosilaca ekološki odgovornog, odnosno održivog socio-ekonomskog razvoja u nacionalnim parkovima.

Zakon propisuje osnivanje Stručnog saveta Nacionalnog parka, kao stručnog i konsultativnog BELI_MEDAtela, koje prati i analizira programe i projekte iz oblasti zaštite prirode i održivog korišćenja nacionalnog parka, kao i Saveta korisnika Nacionalnog parka, kojeg čine predstavnici lokalnih samouprava, organizacija i udruženja čija se aktivnost odvija na području Nacionalnog parka.

Skupština Srbije usvojila je i izmene i dopune Zakona o turizmu, koje bi trebalo da doprinesu suzbijanju sive ekonomije i obezbede bolju zaštitu klijenata turističkih agencija.

Zakonom je propisano da će inspekcija imati veću nadležnost i moći da zbog nepoštovanja obaveza iz ugovora o turističkom aranžmanu sa putnicima novčano kazni, zabrani i pokrene postupak za oduzimanje licence turističkoj organizaciji.

Putnici će ubuduće dobijati potvrdu o putovanju, koju će sačinjavati garancije, odnosno polise koje agencija ima i način aktiviranja tih garancija i druga obaveštenja u vezi sa tim.

Takođe, lokalne inspekcije će moći da kontrolišu rad u privatnom smeštaju i seoskim turističkim domaćinstvima.

Izmenama zakona su, u cilju zaštite putnika, propisani uslovi o tome na koji će način sindikalne organizacije, ferijalni savezi, udruženja izviđača, planinarske organizacije moći da organizuju turistička putovanja za svoje članove.

Ovim propisom se prvi put postavljaju jasni kriterijumi i uslovi za direktore turističkih organizacija, od lokalnog do nacionalnog nivoa.

MKMR_Mart_HopNaKop_340x70pxZa direktore nacionalne, pokrajinske i regionalne turističke organizacije, pored visoke stručne spreme i znanja stranog jezika, potrebno je i sedam godina radnog iskustva, od čega pet na rukovodećim mestima, dok je za direktore lokalnih turističkih organizacija uslov četiri godine radnog iskustva, od čega dve na rukovodećim pozicijama.

Zakon istovremeno definiše jasne uslove za formiranje turističkih organizacija kojih trenutno u Srbiji ima 120, a cilj je da se pospeši udruživanje lokalnih turističkih organizacija u regionalne, koje će zatim prerasti u destinacijsku menadžment organizaciju radi efikasnijeg upravljanja.

Zakonom je propisano i to da direktora Turističke organizacije Srbije imenuje i razrešava Vlada Srbije, na predlog resornog ministarstva.