U pod crkve ugrađen je izvestan broj nadgrobnih ploča ili njihovih fr